Quy Định Về Điểm Point


  • Point là một loại đơn vị ảo củaTrò Chơi, được sử dụng chỉ để quy đổi thành các đơn vị ảo, vật phẩm ảo khác trong Trò Chơi và tồn tại cùng với Tài Khoản Trò Chơi của Bạn.
  • Tương tự như các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng khác trong Trò Chơi, Point không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Trò Chơi và/hoặc chuyển cho tài khoản Trò Chơi khác.